Algemene Voorwaarden

Elke Deelnemer ontvangt de Algemene Voorwaarden, dient deze goed door te lezen en voor akkoord te tekenen. Het is dus niet mogelijk om de Algemene Voorwaarden per team in te leveren, iedere deelnemer tekent persoonlijk. Tot slot is het belangrijk elke pagina te paraferen – rechtsonder - en op de laatste pagina je persoonlijke gegevens volledig in te vullen. Aan doorstreping van voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 1
Elke Deelnemer aan de Rotary Challenge (hierna Challenge), georganiseerd door stichting Eventt, wordt geacht gedurende de Challenge volledig zelfstandig zonder enige ondersteuning en geheel voor eigen rekening en risico te handelen. Dit betekent onder andere dat:

a) Er geen ondersteuningsvoertuigen, mecaniciens of enige andere assistentie gedurende de Challenge voor de deelnemers aanwezig zijn voor het geval er sprake is van gebreken aan de voertuigen, ongelukken of enig ander onheil;
b) Er geen (formele) afspraken zijn gemaakt met het bevoegde gezag van de landen welke zijn opgenomen in het reisschema van de Challenge omtrent de eisen die het bevoegde gezag van die landen stelt aan het binnenkomen, reizen door en het verlaten van die landen;
c) Er geen voorzieningen zijn getroffen voor medische assistentie en/of ziekenvervoer voor het geval er sprake is van ziekte of enig lichamelijk letsel;
d) Er geen voorzieningen zijn getroffen voor repatriëring van het stoffelijke overschot bij overlijden gedurende de Challenge, dan wel van voertuigen, goederen, deelnemers;
e) Er geen voorzieningen zijn getroffen voor het geval de deelnemers door welke reden dan ook niet verder kunnen reizen;
f) Er geen voorzieningen zijn getroffen ter waarborging van de veiligheid van de deelnemers en hun voertuigen.

Art. 2
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en zal zich onthouden van elke handeling die mogelijk een gevaar vormt voor de veiligheid en gezondheid van de andere deelnemers of van derden. Eventt sluit iedere aansprakelijkheid uit.

Art. 3
Elke deelnemer realiseert zich dat het reizen door Europa en Afrika gevaarlijk kan zijn en dat er een reële kans bestaat op b.v. schade aan het bestuurde voertuig waardoor verder rijden onmogelijk of sterk vertraagd wordt, persoonlijk letsel, diefstal, oplichting en beschadiging van persoonlijke eigendommen. Ook bestaat het risico van (tijdelijke) beperking in de persoonlijke vrijheid. Eventt sluit iedere aansprakelijkheid uit.

Art. 4
Elke deelnemer realiseert zich dat de Rotary Challenge geen enkel competitief element in zich draagt. Overschrijding van de ter plaatse maximaal toegestane snelheid is strikt verboden en kan leiden tot uitsluiting van de Challenge. Elke deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde wettelijke regels en voorschriften die van kracht zijn in de landen welke door de Challenge worden aangedaan. Hieronder wordt onder andere (derhalve niet limitatief) verstaan: Eventt sluit iedere aansprakelijkheid uit.

a) De geldende wettelijke eisen en regels met betrekking tot de staat van het voertuig dat door de deelnemer wordt gebruikt;
b) De geldende wettelijke eisen en regels met betrekking tot het gebruik en het besturen van het voertuig dat door de deelnemer wordt gebruikt;
c) De geldende wettelijke eisen en regels met betrekking tot het gebruiken en vervoeren van drugs en alcohol;
d) De geldende wettelijke eisen en regels met betrekking tot het binnenkomen, reizen en rijden door en het verlaten van het desbetreffende land.

Art. 5
Elke deelnemer realiseert zich dat er in de landen welke door de Challenge worden aangedaan andere gebruiken en gewoonten heersen dan in West-Europa. Elke deelnemer zal respect tonen voor deze gebruiken en gewoonten.

Art. 6
Grensovergangen
Elke deelnemer dient zich erin te schikken indien de douane bepaalt dat een land wordt doorkruist middels een konvooi en onder begeleiding van een escort. Geen enkele deelnemer zal zich afsplitsen van het konvooi en de instructies van het escort opvolgen zodat een goed verloop van het escort wordt gewaarborgd. De gevolgen van een mogelijke afsplitsing van het konvooi voor de deelnemer zelf of voor andere deelnemers zijn volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Schade jegens overige deelnemers vanwege afsplitsing van het konvooi kan worden verhaald door stichting Eventt.

Art. 7
Elke deelnemer moet zelf een weloverwogen inschatting maken van de risico’s die een dergelijke reis met zich meebrengt. Iedere deelnemer zal zelf zorgdragen voor een zo veel mogelijk terugdringen / beperken van mogelijke risico’s, zowel voor zichzelf als voor derden. Eventt sluit iedere aansprakelijkheid uit. De mogelijke risico’s die men tijdens de reis kan lopen kunnen zijn, maar zijn echter niet beperkt tot;

a) Persoonlijk letsel van de Deelnemer veroorzaakt door een ongeluk, ziekte of andere mogelijke oorzaken;
b) Persoonlijk letsel of schade aan derden als gevolg van nalatigheid of verwijtbaar gedrag of nalaten van de deelnemer of andere al dan niet aan de deelnemer te wijten oorzaken;
c) Verlies of diefstal van materiële zaken vanwege nalatigheid van de deelnemer of andere al dan niet aan de Deelnemer te wijten oorzaken;
d) Financiële schade vanwege nalatigheid van de deelnemer of zijn/haar teamgenoot, betrokken zijn bij een ongeluk, mechanische gebreken van het voertuig, ziekte, of iedere andere al dan niet aan de deelnemer te wijten oorzaken;
e) In vergelijking met de gangbare Europese standaarden gebrekkige of minder goede medische zorg ter plaatse;
f) Oorlogshandelingen of politieke instabiliteit;
g) Religieuze gebruiken, politieke en juridische systemen die verschillen van het land van herkomst van de deelnemer;
h) Gevangenschap of ieder andere vorm van vrijheidsberoving, bijv. vanwege het schenden of op verdenking van het schenden of onvoldoende respecteren van de lokale geldende wetgeving, tradities of lokale gebruiken;
i) Dat de Challenge door welke voorziene of onvoorziene omstandigheid dan ook langer duurt dan aanvankelijk is gepland.
j) Dat de Challenge door welke voorziene of onvoorziene omstandigheid dan ook voortijdig wordt afgebroken.

Art. 8
Een van de voorwaarden voor toelating tot een land dat wordt aangedaan door de Challenge kan zijn dat indien een voertuig wordt ingevoerd door de deelnemer weer moet worden uitgevoerd door dezelfde deelnemer.

Indien zich (mechanische) gebreken aan het voertuig voordoen of alle andere al dan niet aan de deelnemer te wijten oorzaken en het betreffende voertuig niet meer het land kan worden uitgevoerd dan is dit de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer. Indien wordt getracht het land te verlaten zonder het voertuig waarmee de deelnemer het land is binnengegaan, kan dit in strijd zijn met de wetgeving van het desbetreffende land en kan men worden aangeslagen voor wat betreft invoerrechten, het betalen van boetes of op andere wijze worden bestraft. Eventt sluit iedere aansprakelijkheid uit.

Art. 9
Indien de overheid ter plaatse onverhoopt besluit dat het niet langer toegestaan wordt deelnemende auto’s in te voeren door derden, worden deelnemers geacht ervoor zorg te dragen dat de auto’s terug verscheept worden of op andere wijze worden terug vervoerd naar Nederland. Kosten die ontstaan vanwege het terug vervoeren van de auto worden gedragen door de deelnemers. Eventt sluit iedere aansprakelijkheid uit.

Art. 10
Het is nadrukkelijk aangeraden dat elke deelnemer van de Challenge:

a) Beschikt over voldoende auto technische kennis, het juiste gereedschap, uitrusting en reserveonderdelen zodat men ieder probleem dat men onderweg tegen kan komen, zelf kan oplossen;
b) Voldoende kennis en training heeft genoten inzake eerste hulpverlening en beschikt over de juiste medische uitrusting om in geval van enig letsel veroorzaakt door nalatigheid of enige andere oorzaak bij zichzelf, andere deelnemers of derden, eerste hulpverlening te kunnen bieden;
c) Beschikt over adequate verzekeringen ter dekking van alle voorzienbare en onvoorzienbare risico’s of gebeurtenissen;
d) Volledige informatie bij zich draagt t.b.v. noodzakelijk of wenselijk contact met relevante relaties, familie, andere deelnemers, ambassades en consulaten van de landen die worden aangedaan door de Challenge;
e) Voldoende persoonlijke medicatie mede neemt en voorzorgsmaatregelen treft dat deze medicatie op spoedige wijze kan worden verkregen bij verlies of diefstal van deze medicatie;
f) Te allen tijde beschikt over een tijdens / voor het traject van de Challenge goed werkende mobiele telefoon waarbij wordt zorggedragen dat men de beschikking krijgt over de nummers van andere meereizende deelnemers. Aangeraden wordt dat elke deelnemer zelf bij zijn/haar provider nagaat of de mobiele telefoon functioneert in de landen die worden aangedaan door de Challenge en zorgt voor een in de te bezoeken landen werkende contactvoorziening
g) Beschikt over voldoende financiële middelen teneinde een verlenging van de geplande reistijd te kunnen bekostigen of door het voortijdig afbreken van de Challenge voldoende financiële middelen te hebben voor de terugtocht naar huis.

Art. 11
Deelname aan de Challenge is op persoonlijke titel en is niet overdraagbaar aan derden. Het is deelnemers verboden om passagiers in het deelnemende voertuig te vervoeren die niet formeel als toegelaten deelnemer zijn geregistreerd bij de Challenge.

Art. 12
Er kunnen géén rechten worden ontleend aan alle door of namens de organisatie verstrekte informatie (inclusief de op de website geplaatste informatie en informatie verstrekt tijdens correspondentie of iedere andere vorm van communicatie). Hoewel de organisatie van de Challenge hierbij de nodige zorgvuldigheid zal betrachten is de organisatie niet aansprakelijk voor het geval deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

Art. 13
Het is de deelnemers niet toegestaan om contacten met media aan te gaan zonder overleg met de organisatie op straffe van een direct opeisbare boete ad 5.000 euro voor elke door de organisatie van de Challenge geconstateerde overtreding, welk bedrag zonder rechterlijke tussenkomst van de deelnemers kan worden gevorderd.

Art. 14
Vrijwaring, schadeloosstelling en verklaring van afstand. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Challenge, verklaart ondergetekende hierbij:
a) Dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is en in bezit van een voor het door hem/haar bestuurde voertuig geldig (internationaal) rijbewijs;
b) Dat hij/zij op de hoogte is van de risico’s die deelname aan de Challenge met zich meebrengt en dat hij/zij volledig op eigen risico deelneemt;
c) Dat hij/zij in goede gezondheid en in voldoende fysieke conditie verkeert om deel te nemen aan de Challenge;
d) Dat hij/zij afstand doet van elk recht op vordering ,op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Challenge, tegen de stichting Eventt en/of aan de Challenge gelieerde organisaties, ondernemingen en sponsors of personen;
e) Dat hij/zij afstand doet van elk recht op vordering , op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Challenge tegen andere sponsors en leveranciers van de Challenge, en/of aan deze organisatie(s) gelieerde eenheden, functionarissen, vertegenwoordigers, en werknemers;
f) Dat hij/zij persoonlijk afstand doet van elk recht op schadeloosstelling door bovengenoemde organisaties en personen, namens zichzelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of levenspartner, erfgenamen, agenten, werkgever of werknemer indien hij / zij op enige wijze gewond raakt of overlijdt ten gevolge van / tijdens deelname aan de Challenge;
g) Dat hij/zij erkent dat de organisatie van de Challenge het recht heeft om, om welke reden dan ook hem/haar uit te sluiten van (verdere) deelname (betalingen worden niet gerestitueerd);
h) Dat hij/zij erkent dat de stichting Eventt en al hun vertegenwoordigers het recht hebben om, om welke reden dan ook, de Challenge te annuleren of tussentijds te beëindigen en dat de organisatie van de Challenge geen verplichting heeft om de mogelijkheid te bieden de Challenge op een andere plaats of tijdens een andere gelegenheid te laten plaatsvinden indien het evenement niet volledig doorgang vindt.

Art. 15
De deelnemer zal tijdig aan zijn / haar betalingsverplichtingen jegens de organisatie van de Challenge voldoen, op straffe van uitsluiting van de Challenge.

Art. 16
De organisatie van de Challenge wordt uitsluitend en exclusief beheerd door stichting Eventt, die de enige externe representant vormt.

Art. 17
Op het beeldmerk en alle gerelateerde uitingen – inclusief het bedrukken van kleding e.d. - Rotary Challenge rusten copyrights. Het is niet toegestaan zonder overleg het beeldmerk van de Challenge op enigerlei wijze te kopiëren en/of te gebruiken voor eigen uitingen, websites of anderszins op straffe van een direct opeisbare boete ad 5.000 euro voor elke door de organisatie van de Challenge geconstateerde overtreding, welk bedrag zonder rechterlijke tussenkomst van de deelnemers kan worden gevorderd.

Art. 18
Sponsorwerving door deelnemers is toegestaan maar beperkt tot sponsoring van de eigen auto en eigen goede doel(en). Overkoepelende sponsoring waarbij de Challenge als platform wordt gebruikt en andere deelnemers betrokken worden is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisatie van de Challenge. Toezeggingen aan de sponsor voor exposure op andere auto’s van teams of floor promotion zoals bij de startdagen kan alleen in overleg met en na goedkeuring van de organisatie plaatsvinden.

Art. 19
Alle deelnemers houden hun voorzijdeuren en beide bumpers vrij voor officiële Rotary Challenge stickers, sponsoring of charity werving vanuit de organisatie van de Challenge. De organisatie zal het uiterlijk 2 weken voor vertrek kenbaar maken als er ruimte op de zijdeuren of bumpers onbenut blijft.

Art. 20
Aangezien het de intentie van de organisatie is een gerichte wervingsactie te organiseren voor de Rotary Challenge, dient de deelnemer hiervoor de bumpers van de auto geheel vrij te houden van stickers.
Bij doorgaan van de actie, zal ieder team één of meerdere stickers plaatsen en automatisch (onder meer) rijden voor dit goede doel waarvan de opgehaalde gelden worden geplaatst in een stichting.

Art. 21
Het is deelnemers niet toegestaan zich vooraf, tijdens of na afloop van de Challenge voor te doen als de organisatie van de Rotary Challenge, op straffe van een direct opeisbare boete ad 5.000 euro voor elke door de organisatie van de Challenge geconstateerde overtreding, welk bedrag zonder rechterlijke tussenkomst van de deelnemers kan worden gevorderd.

Art. 22
Het forum is een besloten platform, uitsluitend bedoeld voor deelnemende teams. Het is niet toegestaan de inloggegevens voor het forum op de Rotary website van je team door te geven aan sponsors en derden.

Art. 23
Alle deelnemers worden geacht tijdig aanwezig te zijn op de door de organisatie aangegeven tijd en plaats voor de gezamenlijke briefings. Bij afwezigheid bij de gezamenlijke briefing, door welke omstandigheden dan ook, zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor het bemachtigen van de betreffende briefing en andere relevantie informatie die door de organisatie wordt verstrekt.

Art. 24
De deelnemer die / het team dat met een auto aan de Rotary Challenge deelneemt verplicht zich na het einde van de Challenge deze auto af te staan t.b.v. stichting Scholenplan Gambia, en aan de eigendomsoverdracht van deze auto tijdige en volledige medewerking te verlenen. Dit goede doel wordt door stichting Eventt bepaald. In uitzonderlijke gevallen kan na tijdig en onderling overleg voorafgaand aan het vertrek en met instemming van Stichting Eventt van dit uitgangspunt worden afgeweken. Een en ander dient dan wel, eveneens voorafgaand aan het vertrek, schriftelijk, en ondertekend door beide partijen, te worden vastgelegd.

Art.25
Je gaat als deelnemer van de Rotary Challenge akkoord met eventueel gebruik van je beeltenis op film/foto materiaal dat gebruikt wordt in het kader van promotie van de Rotary Challenge. Ook geef je toestemming voor het gebruik van je naam, beeldmateriaal, stem en biografische gegevens in het kader van publiciteit en gebruik op de website van de Rotary Challenge. De organisatie hoeft hier geen toestemming voor te vragen en je gaat achteraf niets claimen. Alle beeldmateriaal en PR-activiteiten en alle copyright blijft eigendom van de organisatie van de Rotary Challenge.

De deelnemer bevestigt door ondertekening van deze Algemene Voorwaarden dat hij deze aandachtig heeft gelezen, volledig begrijpt en aanvaardt en dat de deelnemer volledig accepteert dat noch stichting Eventt noch haar team bestuurder(s) ook maar enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor (im)materiële en schade of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan de Challenge.